Goedenavond dames en heren,

Mede ook dankzij de steun van het feestcomité wil ik u hartelijk welkom heten op dit alweer zoveelste schitterende gebeuren dat in de provincie Limburg op het punt staat een aanvang te nemen. En dit allemaal dus dankzij de steun van het feestcomité. Zonder de uitdrukkelijke steun van het feestcomité zou dit gebeuren onmogelijk thans een aanvang hebben kunnen nemen en ik wil mij dan ook tot alle leden van het feestcomité in het algemeen maar ook tot elk van hen in het bijzonder richten en mede ook namens alle deelnemende verenigingen mijn dank aan hen betuigen en dit vanuit de grond van mijn hart.
Ook alle medewerkers achter de schermen verdienen hier een dikke proficiat. Al hun namen opnoemen zou ons hier te ver leiden maar ik ben er van overtuigd dat alle deelnemers en ook de leden van het feestcomité er bij deze aan houden om hun dank te betuigen aan de medewerkers achter de schermen zonder wiens steun dit gebeuren onmogelijk zou zijn geweest.
Een bijzondere dank gaat echter uit naar de leden van de bestendige deputatie van de provincie Limburg die zich werkelijk de jongste weken uit de naad hebben gewerkt om dit gebeuren überhaupt te laten doorgaan. Er was immers druk overleg gepleegd tussen werknemers en werkgevers nog vorige week. Het overleg tussen de vakbonden enerzijds en de werkgevers anderzijds was namelijk sinds een maand opgeschort. Zij raakten het immers niet eens over de loonnorm en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik sprak gisteren nog met een vertegenwoordiger van de bestendige deputatie en die zei dat de werkgevers niet verder wilden gaan dan de indexering van de lonen maar voor de vakbonden was dat echter onvoldoende. Op het vlak van de flexibilisering wilden de werkgevers een regeling die toestaat dat de werknemers tot 175 uur extra per jaar kunnen presteren. Zo een 130 uur daarvan zouden werkgever en werknemer in onderling overleg moeten kunnen afspreken zonder dat hiervoor aan de vakbondsvertegenwoordiging toestemming moet worden gevraagd. Ook om te gaan masturberen op de wc zou tijdens de middag en gedurende de koffiepauze een toestemming moeten worden gevraagd. Op het wc zouden er dan wel ook voldoende pornoboekjes moeten liggen opdat ze werknemer zich niet te veel zouden moeten vermoeien bij het opwekken van eigen erotische fantasmas bij het masturberen. De vakbonden vinden dat echter een verkapte vorm van de veertig-urige werkweek. Maar volgens de werkgeversorganisatie is de flexibilisering op dat vlak van levensbelang voor de werkgevers. Wanneer de vakbonden bereid zijn de werkgevers hierin tegemoet te komen laten de werkgevers uitschijnen dat er misschien toch over meer dan een indexering van de lonen kan worden gepraat. Met het opschorten van het overleg is de kans op een sociaal akkoord dat de loon- en de arbeidsvoorwaarden bepaalt voor werknemers in de privésector nog verder afgenomen. Woordvoerders van de vakbonden zeiden dat ze dit gevecht niet makkelijk zouden opgeven. Wij dulden geen sociale achteruitgang, zo verklaren zij. Masturberen op de wc gedurende de werkuren is immers een verworven recht waaraan niet kan getornd worden.
Vandaag gingen de vakbonden en werkgevers hun achterban consulteren. Aan het einde van de dag zal besloten worden of het overleg morgen wordt voortgezet. Als de sociale partners er niet uitkomen zal de hulp van de regering worden ingeroepen want daarin zit het vol met mensen die graag en op tijd masturberen. Het is waarschijnlijk dat er in dat geval een loonnorm wordt opgelegd. Zowel vakbond als werkgevers verliezen daarmee maar vooral de werkgevers omdat de kans reëel wordt dat er dan toch een loonsverhoging komt en de rest van het overleg dan naar het sectorniveau wordt opgeschoven.
Maar jongens, kom, dat zijn zorgen voor later. En gelukkig zijn we er vandaag mede ook dankzij de steun van het feestcomité dan toch in geslaagd om u dit gebeuren aan te bieden. Mijn dank gaat uit naar allen die zich hiervoor hebben ingezet. Ik wil u verder nog mijn beste wensen aanbieden voor het gezegende jaar 2005. Dames en heren, zonder nog enigszins te dralen vraag ik een hartelijk applaus voor onze geëerde gasten van vanavond:

Luc De Vos