DE TOTALE DEMOCRATIE

De Vlaamse regering heeft deze week een belangrijke nieuwe stap gezet in de hervorming van de Instanties. Omdat ik niet zo dom ben als ik er uit zie werd ik aangesteld als buitengewoon regeringscommissaris om die hervorming in goede banen te leiden.

Mijn voorontwerp van decreet herstelt het primaat van de politiek en maakt de baan vrij voor een uitgebreide differentiatie van de ministeriële taakpakketten. In afwachting hiervan zal de regering nog van gedachten wisselen met de commissie institutionele hervormingen van het parlement en met de delegatie van de leidende ambtenaren van de openbare instellingen en de secretarissen-generaal. Op die manier wil de regering voor dit voorontwerp een zo groot mogelijk draagvlak creëren binnen de ambtenarij en de samenleving an sich. Ook over de hervorming van het adviesstelsel werden de resterende knelpunten principieel weggewerkt. Op algemeen verzoek komt er een verplicht advies voor de ontwerpdecreten. De gewestregering opteert voor strategische adviesraden georganiseerd per beleidsdomein. Deze adviesraden zijn bij uitstek gemengd van samenstelling en bestaan uit de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en deskundigen.
En dan nu voor de dommeriken.
De ministeries van heden ten dage zijn veel te universeel gestructureerd. Alweer voor de dommeriken: gestructureerd, dat wil zeggen ineengestoken en universeel wil zeggen: algemeen. En algemeen dat wil zeggen dat het eigenlijk over van alles en nog wat gaat, begrijpt u.
Het is derhalve mijn betrachting voor elk maatschappelijk fenomeen een apart ministerie op te richten. De dommeriken noemen dat versnippering. Ik noem dat een doorgedreven democratiseringsproces naar de gedifferentieerde interessesferen van de verschillende bevolkingsgroepen toe.
Op economisch vlak komt er dus bijvoorbeeld een apart ministerie voor mensen die konijnen kweken en één voor mensen die duiven melken, respectievelijk het ministerie van konijnenkweek en het ministerie der duivelmelkerij. Vroeger zat dat allemaal bijeen in het ministerie van economische zaken dat zich bijvoorbeeld ook diende bezig te houden met onder andere de verzuchtingen van de textielnijverheid. Nu wordt dat allemaal gescheiden. Wat de textielnijverheid betreft komt er een ministerie van jeansbroeken, een ministerie van kousen en sokken, een ministerie van bad- en keukenhanddoeken, een ministerie van gewoon wit ondergoed, een ministerie van seksueel ondergoed, kortom allemaal economische textielactiviteiten die dubbel en dik een apart ministerie verdienen. We moeten naar de mensen durven toegroeien, vind ik, om de verzuring in de samenleving tegen te gaan. Neem het vreemdelingenbeleid: er komt bijvoorbeeld een apart ministerie voor Turkse migranten mét een snor en één voor Turkse migranten zonder snor, dat zal de integratie alleen maar ten goede komen. Er komt zelfs een apart ministerie voor Turkse duivenmelkers mét een snor en Marokkaanse konijnenkwekers zonder snor en vice versa. We moeten blijven differentiëren. Zelfs in die mate dat er op den duur voor elk individu binnen de samenleving een apart ministerie komt. De totale democratie. Om dat eens uit te testen heb ik voor mijzelf het ministerie voor Luc De Vos opgericht. En om geen tijd te verliezen heb ik bliksemsnel ook een paar miljoen subsidies aangevraagd die ondertussen door de ministerraad zijn goedgekeurd en toegekend.

Luc De Vos